VILLKOR

Leveransvillkor

Leveransvillkor för Energioptimering Norden AB:s tjänster för företag och privatpersoner vid felanmälan via hemsidan

Omfattning
Dessa leveransvillkor gäller för alla tjänster som Energioptimering Norden AB (nedan kallat ”Företaget”) tillhandahåller för företag och privatpersoner (nedan kallade ”Kunden”) vid felanmälan via Företagets hemsida.

Dessa leveransvillkor gäller endast som allmänna leveransvillkor och påverkar inte eventuella service- och underhållsavtal där Kund förhandlat specifika villkor.

Felanmälan
För att anmäla ett fel ska Kunden fylla i och skicka in felanmälningsformuläret som finns tillgängligt på Företagets hemsida.
Kunden ska ange korrekt och fullständig information i felanmälningsformuläret, inklusive kontaktuppgifter, beskrivning av felet samt eventuella bilder eller videor som kan underlätta förståelsen av felet.

Jourverksamhet
Företaget tillhandahåller jourverksamhet för att kunna hantera akuta felanmälningar utanför ordinarie arbetstid. Jourtjänsten är tillgänglig på kvällar, helger och helgdagar.
För att anmäla ett akut fel utanför ordinarie arbetstid ska Kunden kontakta Företaget via FELANMÄLNINGSFORMULÄRET som finns på Företagets hemsida.
Vid akuta felanmälningar via jourverksamheten förbehåller sig Företaget rätten att debitera en extra avgift utöver den ordinarie tjänstekostnaden. Denna avgift täcker de ökade kostnaderna för att tillhandahålla tekniker och resurser utanför ordinarie arbetstid. Avgiften kommer att specificeras i förväg och inkluderas i det kostnadsförslag som ges till Kunden.
Företaget åtar sig att vidta åtgärder för att avhjälpa akuta fel inom rimlig tid efter att Kunden har kontaktat jourverksamheten. Tidsramen för åtgärder kan variera beroende på felets art och omfattning samt tillgänglighet hos tekniker och reservdelar.
Jourverksamhetens garantivillkor och ansvarsbegränsningar är desamma som beskrivs i dessa leveransvillkor.

Åtgärd av fel
Företaget åtar sig att inom 24 timmar inom normal arbetstid från mottagandet av en komplett felanmälan kontakta Kunden för att diskutera och planera åtgärder för att avhjälpa felet.
Företaget kommer att göra sitt bästa för att avhjälpa felet inom rimlig tid efter att ha kontaktat Kunden. Tidsramen för åtgärder kan variera beroende på felets art och omfattning samt tillgänglighet hos tekniker och reservdelar.

Priser och betalning
Priser för tjänster som tillhandahålls av Företaget vid felanmälan via hemsidan återfinns på hemsidan eller i det kostnadsförslag som Företaget ger Kunden. Som ny kund där avtal inte upprättats kommer Företaget informera om gällande prislista som måste accepteras innan arbeten kan påbörjas.
Betalning ska ske enligt de betalningsvillkor som anges på fakturan. Om inga särskilda betalningsvillkor avtalats gäller 10 dagars betalningsvillkor.

Garanti
Företaget lämnar en garanti på de utförda tjänsterna enligt upprättat avtal mellan företag eller enligt konsumentköplagen mot konsumenter. Garantin omfattar fel som beror på material- eller utförandefel och gäller under garantiperioden som anges i Företagets garantivillkor.

Vid felsökning av fel som inte omfattas av garanti accepterar Kunden att stå för felsökningskostnaderna enligt gällande taxa.

Ansvarsbegränsning
Företaget ansvarar inte för eventuella förluster, skador eller kostnader som uppstår på grund av förseningar i åtgärdandet av felet som orsakats av omständigheter utanför Företagets kontroll, såsom force majeure, strejker eller brist på reservdelar.

Tvistlösning
Tvister som rör dessa leveransvillkor ska i första hand lösas genom förhandlingar mellan parterna. Om en tvist inte kan lösas genom förhandlingar, ska tvisten avgöras i svensk domstol enligt svensk lag.

Ändringar och tillägg
Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i dessa leveransvillkor. Eventuella ändringar kommer att meddelas Kunden i skriftlig form, exempelvis via e-post eller genom att publicera de uppdaterade villkoren på Företagets hemsida.
Om Kunden inte accepterar ändringar i leveransvillkoren, har Kunden rätt att säga upp avtalet med Företaget inom 14 dagar från det att meddelandet om ändringar mottagits.

Uppsägning och avbokning
Kunden har rätt att avboka eller säga upp avtalade tjänster utan kostnad fram till 48 timmar innan planerad teknikerbesök. Vid avbokning eller uppsägning senare än 48 timmar innan planerad teknikerbesök, förbehåller sig Företaget rätten att debitera Kunden en avbokningsavgift.
Företaget har rätt att säga upp avtalet om Kunden inte fullgör sina åtaganden enligt dessa leveransvillkor, exempelvis genom att inte betala fakturor inom angiven betalningsvillkor eller genom att inte tillhandahålla korrekt information i samband med felanmälan.

Personuppgifter
Företaget behandlar personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning. Kunden kan läsa mer om hur Företaget behandlar personuppgifter i Företagets integritetspolicy, som finns tillgänglig på Företagets hemsida.

Kreditupplysning
Företaget förbehåller sig rätten att inhämta kreditupplysningar om Kunden, både för företag och privatpersoner, i samband med upprättande av avtal, kreditbedömning eller vid misstanke om betalningssvårigheter.
Kreditupplysningar inhämtas från en auktoriserad kreditupplysningsbyrå och utförs i enlighet med gällande lagstiftning och regler för behandling av personuppgifter.
Om kreditupplysningen visar att Kunden har betalningsanmärkningar eller anses ha otillräcklig kreditvärdighet, förbehåller sig Företaget rätten att kräva förskottsbetalning, ändra betalningsvillkor, avbryta tjänster eller neka att ingå avtal med Kunden.
Kunden kommer att informeras om att en kreditupplysning har genomförts och har rätt att få information om vilka uppgifter som har inhämtats, samt har rätt att begära rättelse av eventuella felaktigheter i kreditupplysningen enligt gällande lagstiftning.

ROT-avdrag
Företaget erbjuder möjlighet för privatpersoner att nyttja ROT-avdraget för arbetskostnaden vid utförande av tjänster som omfattas av ROT-avdrag enligt gällande regler och lagstiftning.
För att vara berättigad till ROT-avdrag måste Kunden uppfylla samtliga villkor som anges av Skatteverket, inklusive men inte begränsat till att vara folkbokförd i Sverige och att fastigheten där tjänsten utförs är Kunden äganderätt eller bostadsrätt.
Kunden ansvarar för att tillhandahålla korrekta uppgifter, såsom personnummer och adress, för att Företaget ska kunna ansöka om ROT-avdraget på Kundens vägnar. Kunden ska informera Företaget om eventuella ändringar i dessa uppgifter i god tid före utförandet av tjänsten.
Företaget ansvarar för att ansöka om och administrera ROT-avdraget i samband med faktureringen. Det belopp som Kunden är berättigad till enligt ROT-avdraget kommer att dras av från fakturan för arbetskostnaden.
Om Skatteverket av någon anledning inte godkänner Kundens ansökan om ROT-avdrag, ansvarar Kunden för att betala hela fakturabeloppet inklusive den del som ursprungligen täcktes av ROT-avdraget.
Företaget förbehåller sig rätten att neka ROT-avdrag om Kunden inte uppfyller kraven enligt gällande lagstiftning eller om Företaget har skäl att tro att det kan finnas risk för missbruk eller felaktig användning av ROT-avdraget.

Övrigt
Om någon bestämmelse i dessa leveransvillkor anses ogiltig, olaglig eller icke verkställbar, ska detta inte påverka giltigheten, lagenligheten eller verkställbarheten för övriga bestämmelser i villkoren.
Dessa leveransvillkor utgör hela avtalet mellan parterna och ersätter alla tidigare muntliga och skriftliga överenskommelser, förståelser och avtal mellan parterna angående ämnet för dessa leveransvillkor.

Rulla till toppen